Bạn đã xem bộ phim "The Social Network" chưa? Đừng tin, đó không phải là cách mà Mark Zuckerberg khởi đầu sự nghiệp.Nguồn : Saga... ...