Chương trình đào tạo “Nền tảng nhà lãnh đạo” đang tiếp tục lăn bánh trên hành trình xây dựng những nền tảng vững chắc cho các nhà lãnh đạo. Với chủ... ...