Hybrid Training là một cách tiếp cận mạnh mẽ nhằm biến đào tạo trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Điều này, không chỉ giảm sự phụ thuộc vào đào... ...