Khóa học khai thác sâu những Giá trị cốt lõi để hình thành TƯ DUY DỊCH VỤ trong tâm thức của những người làm dịch vụ chuyên nghiệp.