Làm thế nào để tìm ra những người có tiềm năng lãnh đạo trong tổ chức của bạn? Làm thế nào để phân biệt được Nhân tài với những người khác?

How to find people who have talent of Leadership in your organization? What different between a talent and the others?