Khóa học 2 ngày được thiết kế với mục tiêu trang bị những kỹ năng bán hàng chuyên sâu và phát triển toàn diện Kỹ năng Lãnh đạo Bán hàng và Quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả.

Masterclass serves to empower participants with the necessary skills to bring out the best in themselves when it is required to achieve the successes they desire.