Làm Chủ Thay Đổi Từ Việc Thay Đổi Tư Duy

Trở ngại lớn nhất trong một tổ chức chính là việc tư duy của những người làm việc trong đó bị giam cầm. Một tư duy tù túng sẽ không thể tương thích, thay đổi đến hạn chế rất nhiều khả năng của người đó. Những người với tư duy chật hẹp sẽ chỉ suy nghĩ trong khuôn khổ và không thể sáng tạo để đem lại những giải pháp mới. Với tầm nhìn hạn chế và bảo thủ, họ đặt mình vào chế độ tự động có sẵn.Khóa học này được tạo ra nhằm mục đích giúp các học viên thể hiện bản thân và hỗ trợ sự phát triển cá nhân họ vì lợi ích của công ty.

The greatest setback in organisation is the trapped mindsets of its people. A trapped mind is unable to adapt, change and thus stifles the capability of a person. People with trapped mindsets become unimaginative and cannot think creatively to provide new solutions. Their views are so entrenched, they practically operate in an auto mode.

This workshop aims to enable participants to reflect on their own mindsets and support the individual’s change towards progression for the benefit of the organisation.