Chương trình Leadership Coaching Mastery - Khoá học Kỹ năng Huấn luyện dành cho Nhà Quản lý và Nhân sự  tập trung phát triển kỹ năng huấn luyện của cấp Quản lý, nhằm tối ưu hóa hiệu suất lao động của nhân viên, nâng cao năng lực của đội ngũ lãnh đạo và giải quyết những thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Leadership Coaching Mastery workshop focuses on how coaching can be used to address today’s increasing complex organizational challenges. In rapidly shifting marketplace, coaching is needed more than ever as a critical tool for organizational development. It is essential for organizations to grow, adapt and sustain success.