Làm thế nào trở thành Quản lý hiệu quả là một khoá học hai ngày nhằm giúp các học viên tham gia trân trọng những giá trị của kĩ năng giám sát phù hợp và cách sử dụng chúng hiệu quả trong việc lãnh đạo đội ngũ làm việc của họ. Các quản lý cần hiểu về rào cản tạo ra bởi chính họ khi họ không hiểu về cảm xúc, nhu cầu động lực và sự tự chủ. Ngoài ra, các nhà quản lý cũng sẽ học được cách quản lý rủi ro và đi đến thoả thuận.
Khoá học sẽ bao gồm thảo luận, tình huống cụ thể, làm việc nhóm và thuyết trình.
Lắng nghe tích cực và tin tưởng được đặc biệt nhấn mạnh là một yếu tố quan trọng để đạt được cam kết và sự trung thành, cũng như đặt nền móng cho một mối quan hệ chân thành và ý nghĩa.
 
How to be an Effective Supervisor is a two days workshop to help participants appreciate the philosophy of proper supervisory skills and how they need to be effective in leading their teams. Supervisors need to understand how barriers are created by them if they don’t understand emotions, motivational needs and autonomy. Supervisors will also learn how to handle conflicts and reaching agreements.
The workshop will involve discussions, scenarios and team working and presentations.
Active listening and trust is emphasized as an important ingredient to achieve loyalty and commitment and provide the cornerstone for sincere, meaningful relationships between the supervisor/manager and people under them.