Đối với ICF, Coaching là "quá trình đồng hành để giúp cho người khác suy nghĩ một cách sáng tạo nhằm khai thác hết tiềm năng của bản thân để sử dụng trong công việc và cuộc sống". Bạn có muốn tìm hiểu về triết lý hết sức độc đáo, hiệu quả và nhân văn này không?

Tại khóa học Professional Coaching Foundation - Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp, các Coach đã được ICF chứng nhận sẽ rèn luyện cho bạn những kỹ năng thiết yếu trong lĩnh vực coaching chuyên nghiệp như: lắng nghe hiệu quả, đặt các câu hỏi trúng trọng tâm, giao tiếp trực tiếp, tập trung vào hiện tại và suy nghĩ như một người chuyên nghiệp trước các vấn đề khó khăn.