Tốc độ chuyển đổi của doanh nghiệp được quyết định bởi tốc độ chuyển đổi của những cá nhân và điều này được liên kết chặt chẽ với việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của một tổ chức. Hơn nữa, các yếu tố thay đổi bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển đổi của doanh nghiệp như: sự toàn cầu hóa, công nghệ, môi trường kinh tế và các sức mạnh địa chính trị đang ngày càng tăng cao tốc độ.