Khóa học giúp các em vượt qua những thách thức mơ hồ về nghề nghiệp trong nền kinh tế hiện đại, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình phát triển Sự nghiệp trong tương lai.