Chương trình đào tạo “Giảng viên Nội bộ - Train The Trainers” được thiết kế khác biệt dựa trên nền tảng Khung Năng Lực - Hành vi (Competency-based Training) và Khoa học Tâm lý NLP (Neuro Linguistic Programing - Lập trình Ngôn ngữ Tư duy) nhằm tạo nên hiệu quả tối ưu cho mỗi học viên tham dự.

Train the trainers is designed based on the basis of Competency – base Training and Neuro Linguistic Programming with the purpose of creating optimum effectiveness for each participant.