Chương trình đào tạo hàng đầu về Kỹ năng Huấn luyện được Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế - International Coaching Federation (ICF) chứng nhận. Kéo dài 02 ngày, khoá học được thiết kế đặc biệt dành cho những nhà Quản lý bận rộn muốn tìm cách tiếp cận hiệu quả khi làm việc với nhân viên. Khoá học giúp cải thiện và thúc đẩy hiệu suất làm việc của nhân viên để doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh và mục tiêu kỳ vọng.